Hallituksen tehtävät määrätään yhdistyksen säännöissä

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kolmeksi vuodeksi valitut yhdeksän varsinaista jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä. Näistä ovat erovuorossa vuosittain puheenjohtaja ja kolme varsinaista jäsentä ja kolme henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään neljä jäsentä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on saapuvilla. 

 • hallitus toimii yhdistyksen toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnot toteutetaan suunnitelmien mukaisesti
 • se on vastuussa yhdistyksen toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti
 • se suunnittelee ja kehittää yhdistyksen kokonaistoimintaa sekä johtaa yhdistyksen toimintaa tarkoituksien mukaisesti
 • hallitus vahvistaa tehtävienjaot keskuudestaan sekä valitsee lisäksi tarvittavia toimihenkilöitä, toimikuntia ja työryhmiä suorittamaan sille määrättyjä tehtäviä
 • se vastaa yhdistyksen ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta
 • sekä vastaa jäsenliittojen ja -piirien sääntöjen ja ohjeiden yhdistykselle asettamista velvotteista
 • hallitus toimittaa jäsenliitoille ja -piireille pyydetyt toimintatiedot
 • vastaa yhdistyksen yleisten kokousten antamista velvotteista
 • pitää yllä jäsenluetteloa
 • hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta
 • hallitus hoitaa yhdistyksen tiedotustoiminan
 • hyväksyy ja erottaa jäsenensä
 • hallitus tarvittaessa erottaa yhdistyksen toimihenkilön
 • päättää yhdistyksen ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tekee esityksiä muista huomionosoituksista
 • hallituksen tehtävänä on ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii
 • hallituksella on oikeus käyttää asiantuntijoita apunaan

Jäsenen velvollisuudet

Jäsen on sitoutunut liittyessään Pohjois-Savon Ajokoirayhdistykseen noudattamaan Suomen Ajokoirajärjestö - Finska Stövarklubben r.y.:n, Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben r.y.:n ja Pohjois-Savon Kennelpiiri r.y.:n ja yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.
 
Hänellä on milloin tahansa oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jos jäsen ei ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksuaan vuoden loppuun (31.12.) mennessä, hänen katsotaan eronneen.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen joka

 • laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen
 • toimii yhdistyksen sääntöjen ja hyvien tapojen vastaisesti
 • toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti
 • on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
 • on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä
 • ei enää täytä lailla tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja

Hallituksen kokoukset

 • Hallitus kokoontuu aina tarvittaessa Punttisilimässä. 
 • Käsittelyyn tulevat asiat pyydetään lähettämään yhdistyksen sihteerille mielellään sähköpostilla noin viikkoa ennen kokousta, sähköpostilla sihteeriposti (at) gmail.com